Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Oppivat Education Oy
info@oppivat.fi

  1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  2. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti henkilötiedot kerätään käyttäjältä oston, tilauksen, rekisteröitymisen tai kilpailuun osallistumisen yhteydessä tai myöhemmin asiakkuuden aikana. Henkilötietoja käytetään vain sovitun asiakassuhteen ylläpitoon sekä suostumuksestasi palveluiden markkinointiin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille paitsi tapauksissa, joissa on oikeudellinen velvoite. Oppivat Educationilla voi olla velvollisuus luovuttaa hallussaan olevia tietoja viranomaisille lainsäädäntöön perustuvan viranomaisten tietojensaantioikeuden perusteella.

  3. Säännönmukaiset tietolähteet
  4. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

  5. Rekisterin suojauksen periaatteet
  6. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

  7. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
  8. Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

  9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  10. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Lisäksi rekisteröidyllä henkilöllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Shopping Cart